Θέση: Χειριστής μηχανών (τεχνικός βάρδιας)
Κωδικός: PR-01

Απαιτήσεις θέσης εργασίας

 • Απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών, ΤΕΙ κλάδων Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμών ή ΙΕΚ τεχνολογικής εκπαίδευσης.
 • Γνώση βασικού επιπέδου αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο πρόγραμμα βαρδιών.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και διάθεση για εργασία.

Αρμοδιότητες

 • Χειρισμός μηχανών παραγωγής Ιnjection (τοποθέτηση καλουπιών, ρύθμιση μηχανών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, παρακολούθηση παραγωγής προϊόντος).
 • Έλεγχος μηχανών και συστημάτων αυτοματισμού, επίλυση βλαβών για τη σωστή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας της εταιρείας.

Παροχές

 • Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση.
 • Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Θέση: Εργάτης παραγωγής/ συσκευασίας
Κωδικός: PR-02

Απαιτήσεις θέσης εργασίας

 • Απόφοιτος/η υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο πρόγραμμα βαρδιών.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχή θέση θα εκτιμηθεί.
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και διάθεση για εργασία

Αρμοδιότητες

 • Συλλογή, συσκευασία και αποθήκευση του τελικού προϊόντος.
 • Οπτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος βάσει του συστήματος διασφάλισης  της ποιότητας.
 • Συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων.
 • Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας της εταιρείας.

Παροχές

 • Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση.
 • Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.